Termes i condicions legals per a les empreses

El titular d'aquesta web (d'ara endavant, la web, la borsa d'ocupació o el lloc d'Internet) i responsable de fitxers segons la *LOPD d'aquest lloc és l'entitat, UPC (d'ara endavant, el titular) amb passaport Q0818003F i domicili a C/ Jordi Girona, 31, Edifici Til·lers, 3a planta, Barcelona, Catalunya.

Les presents condicions generals regulen els serveis a empreses o empresaris individuals (en endavant, l'EMPRESA) que el titular ofereix i presta a través d'aquest lloc per tal que aquestes puguin concertar contractes de treball o de pràctiques professionals amb estudiants universitaris o contractar llicenciats universitaris o altres candidats a través de la inserció d'ofertes de pràctiques o ocupació i l'accés a les dades dels candidats que s'inscriguin.

Primera .- Objecte

Aquest document "Condicions legals" té per objecte regular les relacions entre el titular de la web i les empreses que accedeixin i utilitzin els serveis oferts a la Borsa d'Ocupació.

Segona .- Obligacions de l'empresa

L'EMPRESA, a través del seu registre a la Borsa d'Ocupació, assumeix de forma expressa les següents obligacions:

  • Garantir que tota la informació que aporta al donar-se d'alta, així com les dades facilitades en introduir ofertes de treball, és veraç. A aquest efecte, l'empresa es responsabilitza de l'autenticitat de totes les dades que comuniqui en emplenar els formularis necessaris per a la subscripció dels serveis.

  • Realitzar en tot moment un ús lícit dels serveis oferts al Portal de Ocupació; evitar dur a terme qualsevol acció que provoqui dany o alteracions dels continguts, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

  • En cap cas inclourà a la Borsa d'ocupació ofertes que promoguin discriminació de cap tipus així com qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals.

Tercera .- Modificació d'aquestes condicions.

El titular de la web es reserva el dret a modificar les presents condicions generals per adaptar-les a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el titular anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Quarta .- Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l'execució o interpretació de les mateixes es recorrerà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur que si escau pogués correspondre'ls.

Cinquena .- Privacitat

La utilització dels serveis d'aquest lloc per l'EMPRESA li permetrà accedir a les dades de caràcter personal dels candidats que s'hagin inscrit. En relació amb aquests accessos a les dades de caràcter personal, l'EMPRESA, mitjançant el seu registre en aquest lloc i la utilització dels seus serveis, assumeix expressa i irrevocablement el seu compromís i obligació enfront del titular de:


  1. Accedir, aplicar, tractar i utilitzar les dades personals dels usuaris única i exclusivament, amb la finalitat de dur a terme els seus processos de selecció de personal i escollir el candidat més idoni per als llocs de treball oferts, tot això de conformitat amb les instruccions que pugui subministrar el titular i l'estipulat en aquestes “Condicions legals”, i respectant en tot moment la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i altra normativa que la desplegui o reguli la protecció de les dades personals, així com les recomanacions establertes en aquesta matèria per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

  2. No cedir les dades personals a persones físiques o jurídiques diferents de les que poguessin haver estat expressament autoritzades pel titular de les dades.

  3. Protegir les dades personals a les que tingui accés, garantint l'adopció de totes les mesures tècniques o organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal dins de l'àmbit intern de la pròpia empresa, en especial les mesures de seguretat previstes en l'article 9 de la citada llei orgànica i les previstes en el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  4. Ser responsable de la utilització il.legítima de les dades de caràcter personal. Als efectes d'aquesta clàusula, es considerarà com utilització il·legítima, l'ús del mateix en forma contrària a la LOPD i / o en forma diferent o per diferent finalitat de la aquí prevista.

  5. Mantenir en secret les seves contrasenyes d'accés al lloc, assumint qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar d'ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa.

  6. Mantenir indemne al titular del lloc davant de qualsevol reclamació, procediment o expedient judicial, extrajudicial o administratiu que pugui ser interposat /da, iniciat o incoat contra els mateixos per incompliment per l'Empresa dels compromisos aquí assumits, o de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades anteriorment esmentada. Com a conseqüència d'aquesta obligació, haurà d'indemnitzar per tots els danys i perjudicis que aquestes reclamacions, procediments o expedients els puguin ocasionar, incloent en aquests conceptes, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, qualssevol sancions, multes, indemnitzacions, perjudicis, interessos, danys morals, d'imatge o de qualsevol tipus que pogués patir com a conseqüència dels mateixos.